Verksamhet

I stadgarna framgår att föreningens verksamhet / ändamål är att förvalta de samfälligheter( mark, vatten, fiske ) som vid laga skifte för Röbäcks by år 1890 ( akt Umeå 47 ) avsatts som gemensamma för skifteslaget, samt de tillgångar som samfälligheten innehar eller anskaffar i samband med förvaltningen av den samfällda egendomen. Detta skall ske med beaktande av de förändringar i markanvändning som är en följd av allmän samhällsutveckling.


I praktiken innebär det i dag att det framför allt är fisket som är byns främsta samfällda angelägenhet att förvalta. Vidare ingår även ett markområde vid / längs älven, och ett mindre markområde vid rågången mot Skravelsjö som byns kvarvarande markområden. Odlingsvägar och skogsvägar är också till största delen samfällda och därmed byns angelägenhet. Med hänsyn tagen till samhällsutvecklingen har föreningen att säkerställa funktionen för åtkomst av både åker och skog, så att Röbäcks by även framgent skall vara en bra by att både bo och verka i.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.